Program nege i vaspitanja dece uzrasta do 3 godine

   VASPITNO OBRAZOVNI RAD SA DECOM UZRASTA DO 3 GOD.             

          Zadaci   i   sadržaj i   nege   i   vaspitnog   rada   planiraj u   se   polazeći   od   Opštih   osnova  predškolskog  programa  u  radu  sa  decom  uzrasta  do  3  godine.   Poznavanje  univerzalnih  razvoj nih stadij uma kroz koje prolaze deca ovog uzrasta predstavlja osnovnu odrednicu u radu  medicinske sestre – vaspitača, ali se jednaka paž nja posvećuje i praćenj u individualnog tempa  napredovanja svakog deteta.     U planiranj u sestra – vaspitač polaziće od potreba koje deca ispoljavaj u na tom uzrastu,  ali  i  od  ciljeva  i  željenih  ishoda  u  ponašanj u  dece.  Ciljevi  nege  i  vaspitanja  se  odnose  na  podsticanje       fizičkog,    senzornog,       socio-emocionalnog i  umnog  razvoja dece.   Fizička i zdravstvena  nega  dece  ranog  uzrasta je jedinstvena  sa  procesom  vaspitanja  i  obrazovanja  i  odvija  se  simultano  u  svim  interakcijama  vaspitača  sa  decom.  Medicinske  setre  vaspitači  će  redovno  planirati  boravak  dece  na  svežem  vazduhu  na  terasama  i  u  dvorištu  objekata,  kao  i  motoričke aktivnosti u fiskulturnoj sali u saradnj i sa stručnim saradnikom za fizičko vaspitanje.    

 U  radu  i  komunikacij i sa decom  razvijaće se samopoštovanje dece  kroz sve aktivnosti.  Stvaranjem sigurne klime prihvatanja i podržavanja, deci ćemo omogućiti da budu aktivna u  skladu  sa  svoj im  potrebama  i  mogućnostima  i  da  stiču  nova  iskustva  postepeno  otkrivaj ući  sebe i svoj u okolinu.  U  saradnj i  sa  roditelj ima  posvetiće  se  paž nja  učešću  roditelja  u  aktivnostima  grupe  i  akcijama  na  nivou  objekta, informisanj u  preko kutka  za roditelje,     individualnim  konsultacijama,  učešću  u  preventivnim  radionicama  koje  će  realizovati  stručni  saradnici  i  saradnici u saradnj i sa  medicinskim sestrama – vaspitačima.   Medicinske  sestre  vaspitači  će  i  ove  godine  učestvovati  u  procesu  horizontalne  evaluacije   u   cilju   samovrednovanja   sopstvenog   rada   i   unapređenja   kompetencija   kroz  usmereno posmatranje i timsku analizu realizovanih aktivnosti sa decom.